Najbliższy kurs
Myślenice
»07 marzec 2024r.
»godz. 17:00
Dobczyce
»08 marzec 2024r.
»godz. 18:00
Dla kursantów

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:


1. Część teoretyczno - podstawową - trwającą minimum 97 godzin;

2. Część specjalistyczną - prowadzoną w formie:

  • zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej,
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona trwa 35 godzin.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw nr 235 poz. 1701)

Art. 3. 1. Wymóg określony w art. 39a ust. 1 pkt 5 [kwalifikacja wstępna] ustawy, o której mowa w art. 1, nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008r.;

2) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009r.

2. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1990r.;

3) 10 września 2011 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1995r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991r. do dnia 31 grudnia 2000r.;

4) 10 września 2012r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.;

5) 10 września 2013r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2008r.;

6) 10 września 2014 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r.

3. Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego  wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy przed dniem 10 września 2010r., obowiązane są ukończyć kurs dokształcający:

1) kierowców przewożących rzeczy — dla Kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy,

2) kierowców przewożących osoby — dla Kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu osób, z wyłączeniem taksówek

— zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy po dniu 10 września 2010r., obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe, o którym mowa w art. 39d ustawy określonej w art. 1.

Art. 5. 1. Kierowcy, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1, do czasu uzyskania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego, obowiązani są mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wydane przez przewoźnika drogowego zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i spełnianie wymagań określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie, o której mowa w art. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewoźnika drogowego wykonującego osobiście przewozy oraz do niezatrudnionego przez przewoźnika drogowego kierowcy wykonującego przewozy na jego rzecz.

Art. 6. 1. Przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy prowadzą w dniu wejścia w życie ustawy działalność z zakresu doskonalenia techniki jazdy, mogą nadal wykonywać tą działalność w dotychczasowym zakresie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2007r. są obowiązani uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 115g ust. 1 ustawy określonej w art. 2.

2. Instruktorów prowadzących w dniu wejścia w życie ustawy zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy uznaje się za spełniających wymagania określone w art. 115j ust. 2 ustawy, o której mowa w art.2.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do dnia 10 września 2007 r. uzyskać wpis do rejestru instruktorów techniki jazdy, o którym mowa w ustawie określonej w art. 2.

Art. 7. Podmioty uprawnione przed dniem wejścia w życie ustawy do prowadzenia kursów dokształcających mogą prowadzić te kursy na zasadach dotychczasowych i w dotychczasowym zakresie, nie dłużej jednak niż do dnia 10 września 2010r.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym zachowują swoją ważność do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) w zakresie kursów dokształcających dla prawa jazdy kategorii D i D1 nie dłużej niż do dnia 10 września 2009r.;

2) w zakresie kursów dokształcających dla prawa jazdy kategorii C i C1 nie dłużej niż do dnia 10 września 2010r.